Molann tuarascáil pharlaiminteach an rialtas tacaíocht a thabhairt do leabharlanna agus iad a nuachóiriú | Leabhair

Tá sé molta i dtuarascáil nua go dtacódh agus go n-uasghrádódh an rialtas leabharlanna toisc gur “cuid thábhachtach d’infrastruchtúr an phobail iad”, go háirithe dóibh siúd atá “eisiata go digiteach nó a bhfuil cónaí orthu i gcomharsanachtaí díothacha”.

Chuir Libraries Connected, carthanas neamhspleách a dhéanann ionadaíocht ar leabharlanna poiblí, fáilte roimh thorthaí na tuarascála. Dúirt an príomhfheidhmeannach, Isobel Hunter, go raibh an grúpa "sásta go n-aithníonn an coiste an ról ríthábhachtach is féidir le leabharlanna a imirt chun dul i ngleic le neamhionannais áit-bhunaithe ar fud na Ríochta Aontaithe".

Molann an tuarascáil, dar teideal Reimagining where we live: cruthú ionaid chultúrtha agus an clár oibre cothromaithe arna dhréachtú ag coiste na hAireachta Digiteach, Cultúir, Meán agus Spóirt, go dtacódh an rialtas le forbairt líonra ionad a thairgeann spásanna cultúrtha , spásanna oibre agus rochtain Idirlín thapa agus saor in aisce sna háiteanna is mó is gá a nuachóiriú chun an tairiscint ar sheirbhísí leabharlainne a nuachóiriú”.

Aibhsítear sa tuarascáil go bhféadfadh leabharlanna a bheith ina “innill don fhiontraíocht, don fhás eacnamaíoch agus do chruthú post trí na seirbhísí a chuireann siad ar fáil”, ag lua líonra Lárionaid Ghnó agus Maoin Intleachtúil Leabharlann na Breataine (BPIC). Fuarthas amach freisin go soláthraíonn leabharlanna “seirbhísí tábhachtacha do dhaoine ó ghrúpaí socheacnamaíocha éagsúla”, amhail spás fisiciúil staidéir agus áit chun imeachtaí agus gníomhaíochtaí pobail agus cultúrtha a óstáil.

Chuidigh leabharlanna freisin “le cáilíocht na beatha, in éineacht le bonneagar eile cosúil le hoidhreacht, músaeim, na meáin áitiúla, srl,” a dúirt an coiste, ag tabhairt cúiseanna do dhaoine cuairt a thabhairt ar na sráideanna móra agus lár na gcathracha, mar a bhí thart ar 25% de leabharlanna i Tá Sasana suite ar na sráideanna móra agus tá 65% eile gar do cheann amháin.

Dúirt Hunter gur ábhar misnigh é “an iliomad tairbhí leathana a bhaineann le leabharlanna don litearthacht, don tsláinte, don chultúr, don chuimsiú digiteach agus don ghnó... aitheanta ag am nuair a bhíonn ciorruithe buiséid le sárú ag go leor seirbhísí leabharlainne.

“Léiríonn an fhianaise atá cloiste ag an gcoiste go soiléir go bhfuil ról lárnach ag leabharlanna poiblí sa chlár feabhsúcháin,” a dúirt sé. “Fáiltíonn muid roimh éileamh an choiste ar níos mó infheistíochta sna leabharlanna agus impímid ar an rialtas moltaí na tuarascála a chur i bhfeidhm.

Tá moltaí an choiste maidir leis an leabharlann san áireamh sa tuarascáil níos leithne ar ‘Áiteanna Cultúrtha a Chruthú’, a deir sé “a bhaineann le ról na n-ealaíon, an chultúir agus na hoidhreachta i múnlú na n-áiteanna ina mairimid agus gur féidir leo tacú le clár nuashonraithe an rialtais’.

Mar sin féin, dúirt an coiste go bhfuair sé go raibh "baic fhorleatach agus leanúnach ar chruthú na n-ionad cultúrtha," lena n-áirítear éagothromaíochtaí geografacha i maoiniú agus "inbhuanaitheacht agus inrochtaineacht fhadtéarmach."

Faigh amach leabhair nua lenár léirmheasanna saineolaithe, agallaimh le húdair, agus na 10í is fearr. Delights liteartha seachadta go díreach chuig do theach

Fógra Príobháideachta: D’fhéadfadh faisnéis faoi charthanais, fógraí ar líne, agus ábhar atá maoinithe ag tríú páirtithe a bheith i nuachtlitreacha. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar ár bpolasaí príobháideachais. Bainimid úsáid as Google reCaptcha chun ár suíomh Gréasáin a chosaint agus tá Polasaí Príobháideachta Google agus Téarmaí Seirbhíse i bhfeidhm.

Léirigh na figiúirí bliantúla is déanaí ón Institiúid Chairte Airgeadais agus Cuntasaíochta Poiblí (Cipfa), a chlúdaigh an bhliain go dtí Márta 2021, gur mhéadaigh líon na mbrainsí leabharlainne sa RA ó 3662 go 3.842 in 2021, tar éis blianta de laghdú. D’admhaigh Cipfa, áfach, go raibh sé seo bunaithe ar shonraí “sealadach”.

Tá na mórán leabharlanna ar fud na tíre ag ullmhú le bheith ina “binsí te” nó ina “spásanna te” an geimhreadh seo, chun cabhrú le daoine leochaileacha de réir mar a ardaíonn praghas an leictreachais agus de réir mar a thagann an ghéarchéim costais mhaireachtála isteach.

Tá dhá mhí ag an rialtas freagra a thabhairt ar thuarascáil an choimisiúin.

Fág tagairt