සන්නිවේදනය සහ සමාජය I. 2වන සංස්කරණය

ESCOBAR , DIONISIO / MAYORAL , ESTHER / PASTOR , ANDREA / RUIZ , FRANCISCO හි 2 වන සංස්කරණයේ Communication and Society I. පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය I. 2වන සංස්කරණය පොත කුමක් ගැනද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය I යනු සෑම කෙනෙකුටම ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණවත් අන්තර්ගතයක් සපයන කාර්යයකි,… තවත් කියවීමට

සන්නිවේදනය සහ සමාජය II 2 වන සංස්කරණය

ESCOBAR , DIONISIO / MAYORAL , ESTHER / PASTOR , ANDREA / RUIZ , FRANCISCO හි 2 වන සංස්කරණයේ Communication and Society II පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය II 2වන සංස්කරණය පොත කුමක් ගැනද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය II යනු සෑම කෙනෙකුටම ලබා ගත හැකි පරිදි ප්‍රමාණවත් අන්තර්ගතයක් සපයන කාර්යයකි,… තවත් කියවීමට

ව්‍යවහාරික විද්‍යාව II

ESCOBAR , DIONISIO / MAYORAL , ESTHER / PASTOR , ANDREA / RUIZ , FRANCISCO විසින් ව්‍යවහාරික විද්‍යා II පිටපත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද? ව්‍යවහාරික විද්‍යාව II පිටපත කුමන ගණිකා වෘත්තියේ ද? ව්‍යවහාරික විද්‍යා II යනු සෑම කෙනෙකුටම දඩයම් කිරීමට, සම්පූර්ණ කිරීමට, කටපාඩම් කිරීමට හෝ ස්ථිර අධ්‍යයන කුසලතා අලුත් කිරීමට හැකි වන පරිදි ප්‍රමාණවත් අන්තර්ගතයක් සපයන කාර්යයකි. තවත් කියවීමට

සන්නිවේදනය සහ සමාජය II 2 වන සංස්කරණය 2019

ESCOBAR, DIONISIO / MAYORAL, ESTHER / PASTOR, ANDREA / RUIZ, FRANCISCO හි ආදර්ශමත් සන්නිවේදනය සහ සමාජය II 2 සංස්කරණය 2019 ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය II 2 වන සංස්කරණය 2019 හි ගැටලුව කුමක්ද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය II යනු ඕනෑම කෙනෙකුට කළ හැකි ප්‍රමාණවත් අන්තර්ගතයක් සපයන කාර්යයකි… තවත් කියවීමට

වැඩ සටහන් පොත. සමාජ විද්‍යා I (සන්නිවේදනය සහ සමාජය I)

Vademecum වැඩපොත ලබා ගත හැකි ස්ථානය. සමාජ විද්‍යා I (සන්නිවේදනය සහ සමාජය I) ESCOBAR , DIONISIO / MAYORAL , ESTHER / PASTOR , ANDREA / RUIZ , FRANCISCO විසින්? ඒ පිළිබඳ වඩමෙකම් වැඩපොත සාකච්ඡා කිරීම. සමාජ විද්‍යා I (සන්නිවේදනය සහ සමාජය I)? සටහන් පොත (සාරාංශ සහ ක්රියාකාරකම්); මෙම සමාජ විද්‍යාවේ වැඩෙමකම්… තවත් කියවීමට

සන්නිවේදනය සහ සමාජය I. 2 වන සංස්කරණය 2019

2 සන්නිවේදනය සහ සමිතිය I. 2019වන සංස්කරණය වෙළුම මිලට ගන්නේ කොහෙන්ද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය I. 2 වන සංස්කරණය 2019 රථවාහන පරිමාව කුමක්ද? සන්නිවේදනය සහ සමාජය I යනු ජීවිත කාලය පුරාම ඉගැන්වීමේ කුසලතා උචිත, සම්පූර්ණ කිරීමට, කටපාඩම් කිරීමට හෝ යාවත්කාලීන කිරීමට ප්‍රමාණවත් අන්තර්ගතයක් ලබා දෙන රැකියාවකි. තවත් කියවීමට

වැඩ සටහන් පොත. ව්‍යවහාරික ගණිතය I (ව්‍යවහාරික විද්‍යාව I)

වැඩපොත පරිමාව සොයා ගත හැකි ස්ථානය. ව්‍යවහාරික ගණිතය I (ව්‍යවහාරික විද්‍යාව I)? වැඩපොත පරිමාව pimping දේ. ව්‍යවහාරික ගණිතය I (ව්‍යවහාරික විද්‍යාව I)? සටහන් පොත (සාරාංශ සහ ක්රියාකාරකම්); මෙම ව්‍යවහාරික ගණිත පරිමාවේ I මූලික වෘත්තීය පුහුණුවේ පළමු මට්ටමේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාවට අනුරූප වන මූලික අන්තර්ගතයන් මත ක්‍රියා කර ඇත; අඩංගු… තවත් කියවීමට

වැඩ සටහන් පොත. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව I (සන්නිවේදනය සහ සමාජය I)

අත්පොත වැඩපොත සොයා ගත හැකි ස්ථානය. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව I (සන්නිවේදනය සහ සමාජය I) ESCOBAR, DIONISIO / MAYORAL, ESTHER / PASTOR, ANDREA / RUIZ, FRANCISCO විසින්? කුමන වෙළඳ අත්පොත වැඩපොත. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව I (සන්නිවේදනය සහ සමාජය I)? සටහන් පොත (සාරාංශ සහ ක්රියාකාරකම්); මෙම ස්පාඤ්ඤ භාෂා අත්පොතෙහි… තවත් කියවීමට

අතරමැදි මට්ටමේ පුහුණු චක්‍ර සඳහා ප්‍රවේශය සඳහා න්‍යාය පත්‍ර පරීක්ෂණ. විද්යාත්මක-තාක්ෂණ ක්ෂේත්රය. ගණිතය සහ තාක්ෂණය

අතරමැදි ශ්‍රේණියේ පුහුණු චක්‍ර සඳහා ප්‍රවේශය සඳහා විෂය නිර්දේශ පරීක්ෂණ පරිමාව සොයා ගත හැකි ස්ථානය. විද්යාත්මක-තාක්ෂණ ක්ෂේත්රය. ගණිතය සහ තාක්ෂණය? අතරමැදි මට්ටමේ පුහුණු චක්‍ර සඳහා ප්‍රවේශය සඳහා පරිමාව විෂය නිර්දේශ පරීක්ෂණ මා හසුරවන්නේ කුමක් ද? විද්යාත්මක-තාක්ෂණ ක්ෂේත්රය. ගණිතය සහ තාක්ෂණය? Ediciones Paraninfo හි අපි වඩාත් ශක්තිමත් සහ හොඳම සහතිකය ලෙස පුහුණුව සඳහා දැඩි ලෙස කැපවී සිටිමු… තවත් කියවීමට

ව්‍යවහාරික විද්‍යාව I (2 වන සංස්කරණය 2020)

ESCOBAR , DIONISIO / MAYORAL , ESTHER / PASTOR , ANDREA / RUIZ , FRANCISCO විසින් ලියන ලද ව්‍යවහාරික විද්‍යා I (2 වන සංස්කරණය 2020) පෙළ සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද? ව්‍යවහාරික විද්‍යාව I (2වන සංස්කරණය 2020) යන පාඨය කුමක් ගැනද? ව්‍යවහාරික විද්‍යාවන් මම මූලික වෘත්තීය පුහුණුව ඵලදායී වීමට අවශ්‍ය සහ ප්‍රමාණවත් අන්තර්ගතයන් පිරිනමමි… තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: