යන්ත්‍ර සහ යාන්ත්‍රණ න්‍යායේ ගැටලු විසඳා ඇත

MENESES ALONSO, JESÚS / CASTEJON SISAMON, CRISTINA / GARCIA PRADA, JUAN CARLOS / RUBIO ALONSO, HIGNIO විසින් ලියන ලද යන්ත්‍ර සහ යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ න්‍යායේ විසඳන ලද ගැටළු පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද? යන්ත්‍ර සහ යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ න්‍යායේ විසඳන ලද ගැටලු මොනවාද? ඉංජිනේරු අධ්‍යයන වැඩසටහන් අලුත් කිරීමත් සමඟ ඔවුන් හඳුන්වා දී ඇත… තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: