ක්‍රීඩා සමඟ ඔබේ මතකය සහ දක්ෂතාවය අභ්‍යාස කරන්න

ක්‍රීඩා සමඟ ඔබේ මතකය සහ දක්ෂතාවය අභ්‍යාස කිරීම පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද?


ක්‍රීඩා සමඟින් ඔබේ මතකය සහ දක්ෂතාවය පුහුණු කිරීම යන පොත කුමක් ගැනද?

ක්‍රීඩා සමඟ ඔබේ මතකය සහ දක්ෂතාවය අභ්‍යාස කරන්න .

පොත ගැන වැඩි විස්තර ක්‍රීඩා සමඟින් ඔබේ මතකය සහ දක්ෂතාවය පුහුණු කරන්න?

"පොත ක්‍රීඩා සමඟ ඔබේ මතකය සහ දක්ෂතාවය අභ්‍යාස කරන්න ඩි ලා කතුවැකිය SUSAETA සංස්කරණ ISBN සමඟ 978-84-677-8230-1 (EAN 9788467782301) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Vvaa el en අර්ථ දක්වා නැත.. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය Susaeta ආකෘතිය, දිග ඇත පිටු, බරක් 01-01-2022, මානයන් 190 ග්‍රෑම් සහ ඇත රූප."

Vva විසින් පළ කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

SUSAETA EDICIONES හි වැඩිපුරම කියවන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
නිදර්ශන සුරංගනා කතා සහ යුනිකෝන් (නිදර්ශන සුරංගනා කතා සහ යුනිකෝන්)
  • නිදර්ශන සුරංගනා කතා සහ යුනිකෝන් (නිදර්ශන සුරංගනා කතා සහ යුනිකෝන්)
  • ගුණාත්මක පියන
  • ස්පා Spanish ් Language භාෂාව
  • කියවීම සඳහා ප්‍රශස්ත ය
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
මුහුද යට (පුංචි ගවේෂකයෝ)
  • මුහුද යට (පුංචි ගවේෂකයෝ)
  • සුසෙටා
  • ස්පාඤ්ඤ
  • පුවරු පොත

අදහස අත්හැර