ටොම් ගෝල්ඩ් බැංකු කොල්ලකරුවන් ඔවුන්ගේ පොත් ගනුදෙනුව ගැන සාකච්ඡා කරයි - කාටූන්

දිගටම කියවන්න ...

ටොම් ගෝල්ඩ් නව පුස්තකාල නාමාවලි පද්ධතිය පිළිබඳ - කාටූන්

දිගටම කියවන්න ...

නරක ප්රකාශනය පිළිබඳ ටොම් ගෝල්ඩ් - කාටූන්

දිගටම කියවන්න ...

ටොම් ගෝල්ඩ් අපායේ එම නොපෙනෙන පොත මිලදී ගැනීම ගැන - කාටූන්

දිගටම කියවන්න ...

Tom Gauld's Cut and Preserved Literary Decision Dice – කාටූන්

දිගටම කියවන්න ...

ටොම් ගෝල්ඩ් නිවැරදි කිරීමේ යන්ත්‍රයක - විකට රූපය

දිගටම කියවන්න ...

ටොම් ගෝල්ඩ් සැබෑ පොතක් යනු කුමක්ද යන්න ගැන - කාටූන්

දිගටම කියවන්න ...

ටොම් ගෝල්ඩ් පුස්තකාලයේ නවතම ඇණවුම් මත - විකට රූපය

දිගටම කියවන්න ...

ටොම් ගෝල්ඩ් නිවැරදි ස්වයං උපකාරක පොත සොයා ගැනීම - කාටූන්

දිගටම කියවන්න ...

ටොම් ගෝල්ඩ් උයනේ කියවීම - විකට රූපය

දිගටම කියවන්න ...

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: