ක්ලෙයාර් චේම්බර්ස්ගේ කුඩා සතුට සමාලෝචනය: තදාසන්න ප්‍රදේශවල නිහඬ දුක | ප්රබන්ධ

yon 1956, Lancet විසින් මිනිසුන් තුළ parthenogenesis (කන්‍යා උපත) ඇතිවීමේ හැකියාව පිළිබඳ පර්යේෂණ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. රූපමය ඉරිදා මෙම සංසිද්ධිය අත්විඳ ඇති බව සිතූ කාන්තාවන්ට ආයාචනා කළේය; ඉදිරිපත් කරන ලද 19 න්, එකක් හැර අනෙක් සියල්ල නිෂ්ප්‍රභ කරන ලදී, එහි කතාව අර්ධ වශයෙන් ක්ලෙයාර් චේම්බර්ස්ගේ හත්වන නවකතාව වන පළමු ... තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: