දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය: පූජකයන්ගේ වරප්‍රසාද හෝ ප්‍රජාවේ අයිතිය?

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය: පූජකයන්ගේ වරප්‍රසාදය හෝ ප්‍රජාවේ අයිතිය යන අත්පොත ලබා ගත යුත්තේ කොතැනින්ද? Equiza Jimenez ගේ, යේසුස්?


පූජ්‍ය පක්‍ෂයේ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වරප්‍රසාදය හෝ ප්‍රජාවේ අයිතිය කුමක්ද ගණිකා වෘත්තියේ ??

දිව්‍ය පූජාව, පූජකයන්ගේ වරප්‍රසාද හෝ ප්‍රජාවේ අයිතිය? .

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය යන අත්පොත පිළිබඳ තොරතුරු: පූජකයන්ගේ වරප්‍රසාද හෝ ප්‍රජාවේ අයිතිය?

"පොත දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය: පූජකයන්ගේ වරප්‍රසාද හෝ ප්‍රජාවේ අයිතිය? ඩි ලා කතුවැකිය New Utopia කතුවැකිය ISBN සමඟ 978-84-87264-70-2 (EAN 9788487264702) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Equiza Jiménez, Jesús el in Paperback or Pocket. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය GENERAL FUND ආකෘතිය, දිග ඇත 01-10-1999 පිටු, බරක් 208, මානයන් 240 x 160 මි.මී. සහ ඇත රූප."

Equiza Jiménez, Jesús ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

කතුවැකිය Nueva Utopia ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

අදහස අත්හැර