මොන චැප්ද මෙතන dins?

Què cap ací dins පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද? සිට ?


Què cap ací dins පොත කුමක් ගැනද?

මොන චැප්ද මෙතන dins? .

Què cap ací dins පොත ගැන වැඩි විස්තර ??

"පොත මොන චැප්ද මෙතන dins? ඩි ලා කතුවැකිය Edicions Bromera ISBN සමඟ 978-84-1358-223-8 (EAN 9788413582238) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී කාඩ්බෝඩ් එකේ. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය Descobrint el món ආකෘතිය, දිග ඇත 01-02-2022 පිටු, බරක් 40, මානයන් 240 x 215 මි.මී. සහ ඇත රූප."

ඔබ පළ කළ වෙනත් පොත් මොනවාද?

1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
කළු පොත
  • ඇමසන් ප්‍රයිම් වීඩියෝව (ඉල්ලුම මත වීඩියෝව)
  • Carice van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman (නළුවන්)
  • Paul Verhoeven (අධ්‍යක්ෂක)
2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

Edicions Bromera හි වැඩිපුරම කියවන පොත් මොනවාද?

2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර