සදාකාලික. සදාකාලික දේ නිදහස් කරන්න 5

LOS ETERNOS පොත මිලදී ගත හැකි ස්ථානය. STERN, ROGER / WILSON, RON / MCDONNELL, LUKE / MILGROM, AL / BUCLER, RICH / GRUENWALD, MARK / MACCHIO, RALPH / GILLIS, PETER B. වෙතින් ETERNAL 5 නිදහස් කරන්න.?


LOS ETERNOS පොත යනු කුමක්ද? සදාකාලික 5 නිදහස් කරන්නද?

අඩංගු වන්නේ: What If 23-30, Iron Man Annual 6 සහ The Avengers 246-248 Thor එකතුවෙහි සහ iconic 80s maxi-series හි ඔවුන්ගේ ආගන්තුක පෙනුමෙන් පසු කාලය තුළ පැවසූ Eternals ගේ සියලු කථා.

සදාකාලික. සදාකාලික දේ නිදහස් කරන්න 5 .

LOS ETERNOS පොත ගැන වැඩි විස්තර. සදාකාලික 5 නිදහස් කරන්නද?

"පොත සදාකාලික. සදාකාලික දේ නිදහස් කරන්න 5 ඩි ලා කතුවැකිය PANINI SPAIN ISBN සමඟ 978-84-1101-185-3 (EAN 9788411011853) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී STERN, ROGER / WILSON, RON / MCDONNELL, LUKE / MILGROM, AL / BUCLER, Rich / GRUENWALD, MARK / MACCHIO, RALPH / GILLIS, PETER B. el en Hardcover. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය සදාකාලික එකතු කිරීමේ ආකෘතිය, දිග ඇත 192 pginas, බරක් 100 ග්‍රෑම්, මානයන් 260 x 170 මි.මී. සහ ඇත 01-11-2021 පින්තූර."

STERN, ROGER / WILSON, RON / MCDONNELL, LUKE / MILGROM, AL / BUCLER, RICH / GRUENWALD, MARK / MACCHIO, RALPH / GILLIS, PETER B. ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

PANINI ESPAÑA හි වැඩිපුරම කියවූ පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර