ස්පාඤ්ඤයේ සහ පෘතුගාලයේ සිතියම

Nin i Català, Josep විසින් ස්පාඤ්ඤයේ සහ පෘතුගාලයේ සංයුක්ත සිතියම ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද?


ස්පාඤ්ඤයේ සහ පෘතුගාලයේ සංයුක්ත සිතියම කුමන සාකච්ඡා වලින්ද?

ස්පාඤ්ඤයේ සහ පෘතුගාලයේ සිතියම .

ස්පාඤ්ඤයේ සහ පෘතුගාලයේ සංයුක්ත සිතියම පිළිබඳ තොරතුරු?

"පොත ස්පාඤ්ඤයේ සහ පෘතුගාලයේ සිතියම ඩි ලා ප්‍රකාශක Distrimapas-Telstar ISBN සමඟ 978-84-96850-67-5 (EAN 9788496850675) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Nin i Català, Josep el පොතේ වෙනත් ආකෘතියකින්. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය MURAL ආකෘතිය, දිග ඇත 28-07-2010 පිටු, බරක් 1, මානයන් 900 x 650 මි.මී. සහ ඇත රූප."

Nin i Català, Josep ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
ස්පාඤ්ඤ සහ ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් Coruña සිතියම
 • නිර්මාණාත්මක නිර්මාණය
 • පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රශස්ත ගුණාත්මකභාවය
 • ඔබගේ නිදහස් කාලය සඳහා නිෂ්පාදනය
 • දිගුකාලීන භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
ස්පාඤ්ඤයේ සහ පෘතුගාලයේ සිතියම: සංචාරක මාර්ග
 • පොත් රසිකයින් සඳහා ප්රශස්ත තෑග්ගක්
 • අලංකාර, නිර්මාණශීලී සහ ප්රතිරෝධී නිර්මාණය
 • සියලුම පාඨක අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රශස්ත ගුණත්වය
 • ලිහිල් කිරීමට උපකාරී වේ
10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
සරගොස්ස සිතියම
 • නිර්මාණාත්මක නිර්මාණය
 • පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රශස්ත ගුණාත්මකභාවය
 • ඔබගේ නිදහස් කාලය සඳහා නිෂ්පාදනය
 • දිගුකාලීන භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත

Distrimapas-Telstar ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
නෝර්වේ සිතියම. Distrimaps
 • ස්පාඤ්ඤ ජාතිය ගොඩනැගීම, (Sinequanon)
 • සංස්කරණ බී
 • ස්පාඤ්ඤ
 • මෘදු ආවරණය
5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර