ක්විරෝසාහි මාස්ටර්

O mestre de Quiroza පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද?


O mestre de Quiroza පොත කුමක් ගැනද?

ක්විරෝසාගේ ගුරුවරයා .

O mestre de Quiroza පොත ගැන තොරතුරු?

"පොත ක්විරෝසාහි මාස්ටර් ඩි ලා Morgante Editions ප්‍රකාශන ආයතනය ISBN සමඟ 978-84-15166-99-3 (EAN 9788415166993) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී වොයේජර් හි සර්ඩෙඩෝ හි වරෙලා බුයෙලා, හොසේ එල්. මෙම පොත Softcover හෝ Pocket මත ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය Barcia Rodríguez, Moisés, දිග ඇත 18-11-2021 පිටු, බරක් 120, මානයන් 215 x 135 මි.මී. සහ ඇත රූප."

Varela Buela, José ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

Morgante සංස්කරණවල වැඩිපුරම කියවන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.