ඩැනියුබ් හි "නෝවා බාර්සිලෝනා" (1735-1738)

La «Nova Barcelona» del Danubi (1735-1738) පොත මිලදී ගැනීමට කොහෙද?


La «Nova Barcelona» del Danubi (1735-1738) පොත කුමක් ගැනද?

ඩැනියුබ් හි "නව බාර්සිලෝනා" (1735-1738) .

La «Nova Barcelona» del Danubi (1735-1738) පොත ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත ඩැනියුබ් හි "නෝවා බාර්සිලෝනා" (1735-1738) ඩි ලා කතුවැකිය Rafael Dalmau, සංස්කාරක ISBN සමඟ 978-84-232-0760-2 (EAN 9788423207602) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Alcoberro i Pericay, Agustí el in Paperback or Pocket. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය Bofarull ආකෘතිය, දිග ඇත 10-10-2011 පිටු, බරක් 128, මානයන් 135 x 195 මි.මී. සහ ඇත රූප."

Alcoberro i Pericay, Agustí ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

කර්තෘ රෆායෙල් ඩල්මාව්ගේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර